Licytacja

Licytacja

Licytacja

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości.

Termin

16 maja 2024 roku o godz. 10:00

Miejsce

budynek „A" Urzędu Skarbowego w Żywcu przy ul.Krasińskiego 11 pok. nr 34                                           

Przedmiot licytacji

Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest księgą wieczystą BB1Z/00117852/8 działka gruntu nr 5793/2, obręb 0002 Łodygowice o łącznej powierzchni 15a 55m2. Działka zabudowana dwoma budynkami parterowymi, bez podpiwniczenia, o konstrukcji murowanej, warsztatowo – garażowymi warsztatowo – garażowo – magazynowym z częścią socjalną i kotłownią. W części wolnej od zabudowy teren utwardzony – asfalt, wiata metalowa.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Łodygowice, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział V Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/00117852/8, należąca do Janusza Leśniaka.

Stwierdza się, że sposób użytkowania nieruchomości nie jest sprzeczny z ustaleniami planistycznymi.

Suma oszacowania wartości nieruchomościwynosi 489 540 zł brutto (słownie: czterysta osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści złotych)  [tj. 398 000 zł netto (słownie: trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) + VAT 23% (91 540 zł)],

 • w tym wartość rynkowa gruntu 1555 m2

104 652 zł słownie: sto cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote

wartość określona na dzień 17 października 2023 roku

 • w tym wartość rynkowa budynku warsztatowo – garażowego o powierzchni użytkowej 86,91 m2

97 846 zł słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych wartość określona na dzień 17 października 2023 roku

 • w tym wartość rynkowa budynku warsztatowo – garażowo – magazynowego z częścią socjalną i kotłownią o powierzchni użytkowej 173,77 m2

195 502 zł słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwa złote wartość określona na dzień 17 października 2023 roku

Cena wywołaniajest równa 3/4 wartości oszacowanej nieruchomości i wynosi 367 155 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).

Wadium przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 oszacowanej wartości nieruchomości, to jest w kwocie 48 954 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote).

Gdzie wpłacić wadium

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Skarbowego w ŻywcuNBP O/O Katowice 65 1010 1212 0014 2713 9120 0000 z dopiskiem „Wadium BB1Z/00117852/8, imię i nazwisko wpłacającego". Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień w którym ma odbyć się licytacja publiczna: tj. 15 maja 2024 roku.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się. Pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia licytacji.

Termin i miejsce oglądania nieruchomości oraz akt egzekucyjnych

Nieruchomość oraz akta egzekucji z nieruchomości można oglądać w dni powszednie w terminie 14 dni przed dniem licytacji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Egzekucji (nr telefonu 33 8651393). Akta nieruchomości można przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Żywcu, przy ul. Powstańców Śląskich 1 budynek „B" pokój nr 12.

Zasady udziału w licytacji

W licytacji mogą uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

W licytacji nie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 111d § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

 1. zobowiązany;
 2. pracownicy obsługujący organ egzekucyjny;
 3. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym;
 5. licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej nieruchomości;
 6. osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Dodatkowe wyjaśnienia

 • prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji;
 • użytkowanie, służebność i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Transakcja sprzedaży nie jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1  oraz art. 146ea pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570). Nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w myśl przepisów ustawy z dnia  9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 170)

Pouczenie:

Stosowanie do art. 110z § 1 i § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynność dotyczącą obwieszczenia o licytacji przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

W sprawie skargi postanowienie wydaje organ egzekucyjny. Na postanowienie organu egzekucyjnego oddalające skargę przysługuje zażalenie.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.03.2024 Data publikacji: 22.03.2024 12:24 Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2024 12:24
Autor: Iwona Ostrowska-Jeziorska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian