Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z siedzibą przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (nr telefonu +48 32 207 60 00, adres e-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl).
 • Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,(nr telefonu +48 22 694 55 55, adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl).
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.katowice@mf.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Ministerstwo Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Centrum Informatyki Resortu Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych dostępnego w Dzienniku urzędowym.
 • W związku z przetwarzaniem przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach na mocy obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 47c. ustawy o KAS. Dotyczy to poniższych przypadków:
  • prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości KAS,
  • dokonywanie analizy ryzyka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 i 12a ustawy o KAS, może polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych lub na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, wywołującym skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

Klauzula informacyjna – DODO

W związku z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej: DODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z siedzibą przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (nr telefonu +48 32 207 60 00, adres e-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.katowice@mf.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, zgodnie z ustawowymi zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS).

Na podstawie art. 52b ust. 2 ustawy o KAS dane osobowe przetwarzane przez KAS dla celów określonych w art. 1 pkt 1 ustawy DODO mogą być przetwarzane przez organy KAS również dla innych celów.

Zgodnie z art. 52c ustawy o KAS organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

 1.  W przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych,przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W związku z art. 26 ust. 1 DODO nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:

 • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych,
 • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych,
 • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe,
 • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa,
 • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.05.2018 Data publikacji: 24.05.2018 12:58 Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 14:18
Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka