Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). 

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Izby Administracji Skarbowej w Katowicach lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

  Skargi i wnioski dotyczące organów podległych lub nadzorowanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów: 

  • pisemnie
  • na adres siedziby: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Konstantego Damrota 25, 40-022 Katowice, 
  • faksem pod numer (32) 207-60-10, 
  • pocztą elektroniczną na adres kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl
  • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (aby skorzystać z zasobów tego systemu należy założyć konto na stronie internetowej: ePUAP - link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym),
  • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach w godzinach pracy Izby (budynek A pok. 2). 
  • ustnie do protokołu  
  • pracownicy Wydziału Kontroli Wewnętrznej (IWW) przyjmują zgłaszających skargi lub wnioski w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w poniedziałki od 7:30 do 17:00, a od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30 (budynek A). 

  Skarg i wniosków nie można złożyć telefonicznie. 

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (względnie zastępca dyrektora) przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z pracownikiem Działu Obsługi Kancelaryjnej – Sekretariatu Dyrektora pod numerem telefonu (32) 207-61-04. 

  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą zgodnie z art. 221 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania. 

  Skargi i wnioski powinny być sporządzone w języku polskim stosownie do art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) jako języku urzędowym, bądź z załączonym ich urzędowym przetłumaczeniem na język polski. 

  Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Administracji Skarbowej w Katowicach można: przesłać listownie, złożyć osobiście na adres Ministerstwa Finansów (00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12), przesłać faksem, przesłać elektronicznie (szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)).

  Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, Naczelnicy Urzędów Skarbowych z  województwa śląskiego przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków, według zasad przewidzianych dla danego Urzędu.  

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS)

  KTI KAS jest formą komunikacji, umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:

  • funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
  • naruszeń przepisów prawa podatkowego i celnego

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.

  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

  Petycje

  Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), a w zakresie nieuregulowanym w ww. ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycję można złożyć w następujący sposób:

  • pisemnie na adres siedziby: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Konstantego Damrota 25, 40-022 Katowice,
  • przesłać faksem pod numer (32) 207-60-10,
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl,
  • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (aby skorzystać z zasobów tego systemu należy założyć konto na stronie internetowej: www.epuap.gov.pl),
  • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach w godzinach pracy Izby (budynek A pok. 2).

  Petycji nie można złożyć telefonicznie.

  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
  • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  Petycja powinna być sporządzona w języku polskim stosownie do art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) jako języku urzędowym, bądź z załączonym jej urzędowym przetłumaczeniem na język polski.

  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  • zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna. Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Katowicach dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wniesionymi do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach skargami, wnioskami i petycjami.

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z siedzibą przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (nr telefonu +48 32 207 60 00, adres e-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl).
  2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, (nr telefonu +48 22 694 55 55, adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl).
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.katowice@mf.gov.pl.
  4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) oraz ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w pkt 4, związanych z rozpatrzeniem wniesionej przez Panią/Pana skargi, wniosku lub petycji.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Ministerstwo Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Centrum Informatyki Resortu Finansów, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 5, a następnie archiwizowane, stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 44).
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 5, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 4. W przypadku braku podania danych skarga, wniosek lub petycja nie będzie procedowana.
  10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
   2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
   3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 15:15 Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2021 11:03
  Autor: Tatiana Liksza-Osuch Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Karolina Sapeta
  Rejestr zmian