Komunikat nr 84 w sprawie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy transakcjach z wykorzystaniem walut wirtualnych

  Komunikat nr 84 w sprawie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy transakcjach z wykorzystaniem walut wirtualnych

  Komunikat nr 84 w sprawie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy transakcjach z wykorzystaniem walut wirtualnych

  Mając na uwadze liczne naruszenia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) dotyczące obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych, Generalny Inspektor przypomina, że zgodnie z art.  35 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, w przypadku przeprowadzania transakcji okazjonalnej z wykorzystaniem waluty wirtualnej o równowartości 1 000 euro lub większej instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, stosują środki bezpieczeństwa finansowego. 

  Dyspozycją powyższej normy objęte są wszystkie transakcje z wykorzystaniem waluty wirtualnej o równowartości 1 000 euro lub większej – bez względu na to jaką nazwę strony transakcji nadały umowie. Oznacza to, że podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy na zasadach określonych w art. 35 ustawy – w przypadku realizacji transakcji z wykorzystaniem walut wirtualnych – zobowiązane zostały przez ustawodawcę do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego także w odniesieniu do transakcji o wartości równej lub przekraczającej 1 000 euro.

  Innymi słowy – nawet jeżeli strony transakcji ułożą stosunek prawny tak, że waluta wirtualna stanowi „przedmiot prawa majątkowego", który „nie jest ekwiwalentem świadczenia pieniężnego" – nie zwalnia to instytucji obowiązanej od obowiązku zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego. „Wykorzystanie waluty wirtualnej" oznacza, że o ile transakcja dotyczy takiej waluty, to obowiązek zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego zachodzi, niezależnie od tego, jakie będzie świadczenie wzajemne za transferowaną walutę wirtualną lub czy transakcja będzie obejmowała wymianę waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną lub środki pieniężne. 

  Jednocześnie Generalny Inspektor podkreśla, że instytucje obowiązane wchodzące w stosunki gospodarcze z innymi instytucjami obowiązanymi – w tym tymi, które prowadzą działalność w zakresie walut wirtualnych – w ramach oceny ryzyka klienta, o której mowa w art. 33 ust. 2 ustawy oraz stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. oceny stosunków gospodarczych, powinny ustalić, a następnie uwzględnić w ocenach to, czy ci klienci, w tym podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych, stosują środki bezpieczeństwa finansowego we wszystkich sytuacjach, o których mowa w art. 35 ustawy. W przypadku klientów, będących podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie walut wirtualnych powinno zostać uwzględnione to, czy podmiot taki stosuje środki bezpieczeństwa finansowego przy dokonywaniu transakcji z wykorzystaniem walut wirtualnych o wartości równej lub przewyższającej 1 000 euro.

  Komunikat nr 77 w sprawie statusu podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

  Komunikat nr 77 w sprawie statusu podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

  Komunikat nr 77 w sprawie statusu podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

  ułożone na stole monety bitcoin i napis: Komunikat nr 77 w sprawie statusu podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że instytucje obowiązane określone w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1723, 1843 i 1285 - dalej: „Ustawa"), tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
  4. prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e Ustawy tj. prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych  zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany (dalej: „działalność w zakresie walut wirtualnych")

  prowadzą swoją działalność na podstawie wpisu do rejestru w zakresie walut wirtualnych (art. 129m  Ustawy).

  Powyższa działalność jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803 i 2029), co oznacza, że może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru. Podkreślić należy, że do uzyskania wpisu wymagany jest jedynie wniosek oraz oświadczenie przedsiębiorcy, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą, a także, że przedsiębiorca zna warunki wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych. Rejestr ustanowiony przez Ustawę ma więc charakter ewidencyjny, co oznacza, że nie można utożsamiać wpisu w rejestrze z udzieleniem licencji, a w związku z tym dawaniem jakiejkolwiek rękojmi.

  Działalność w zakresie walut wirtualnych nie jest licencjonowana ani nadzorowana[1] przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wobec podmiotów mających siedzibę w Polsce, prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych i wpisanych do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych może zostać wszczęta kontrola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotycząca wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Podmioty niemające siedziby w Polsce, a wpisane do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych nie podlegają kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i w związku z tym z ich działalnością może wiązać się wyższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. To powinno być uwzględnione przy prowadzeniu stosunków gospodarczych z takimi podmiotami przez instytucje obowiązane, ale także przez ich klientów z uwagi na wyższe ryzyko stania się ofiarami oszustwa.

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje ponadto, że nie są gwarantowane depozyty gromadzone w walutach wirtualnych na rachunkach, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 17 lit e Ustawy. Szerzej w tej sprawie można także przeczytać w informacjach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dostępnych pod niżej wskazanym linkiem (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym):

  (https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=83761&p_id=18)

  Mając na uwadze powyższe, Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca uwagę, że podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych nie mają prawa do umieszczania w informacjach handlowych, dokumentach i na stronach internetowych informacji, że prowadzą działalność  licencjonowaną lub nadzorowaną na gruncie prawa polskiego.

  Podanie przez przedsiębiorcę takiej informacji jest nadużyciem, a posługiwanie się nią w swoich materiałach marketingowych może być podstawą podjęcia odpowiednich działań przez polskie organy nadzorujące obrót gospodarczy za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji wobec konsumentów.


  [1] Tj. w taki sposób, jak to jest na przykład w przypadku nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym czy instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz instytucjami pieniądza elektronicznego.

  Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

  Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

  Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach prowadzi Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych.

  Podstawa prawna:

  • art. 129m - 129z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności.

  Działalność w zakresie walut wirtualnych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru. 

  Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych:

  według stanu na dzień 17.07.2024 r. (plik pdf, 1454,6 KB)

  Wpis do rejestru, zmiana wpisu, zawiadomienie o zawieszeniu i wykreślenie z rejestru

  Poniżej znajdziesz linki do usług na e-PUAP, które umożliwiają złożenie wniosków dotyczących Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Linki otwierają się w nowych oknach w serwisie e-PUAP:

  Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

  Opłata skarbowa za wpis do rejestru

  Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł. Opłatę wpłacają Państwo w chwili złożenia wniosku, a potwierdzenie wpłaty dołączają Państwo do wniosku o wpis do rejestru. 

  Wpłaty dokonują Państwo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice:

  • PKO BP S.A. o nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 /z dopiskiem: opłata za wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych/.

  Masz pytanie dotyczące wpisu do rejestru?

  Zajrzyj do zestawu pytań i odpowiedzi (plik pdf, 579,6KB)

  Pytanie w sprawie rejestru możesz zadać:

  1. telefonicznie z zakresu problemów technicznych związanych z wypełnieniem wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych Krajowej Informacji Skarbowej - 801 055 055 lub 22 330 03 30; obsługa pytań dotyczących Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych zaliczona została do obsługi Portalu podatkowego, e-deklaracji dlatego po wybraniu numeru telefonu  należy wybrać 1 i podać głosowo temat.
  2. w zakresie procesu podpisania i wysłania wniosku oraz prawidłowego działania platformy ePUAP skontaktuj się z infolinią ePUAP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  3. w pozostałych sprawach pisząc na adres rtw.help@mf.gov.pl

  Do pobrania:

  Wzory dokumentów można pobrać ze strony Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Należy wybrać opcję filtruj, a następnie wpisać numer wzoru dokumentu z listy zamieszczonej powyżej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.10.2021 Data publikacji: 21.10.2021 14:23 Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2024 15:02
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Filip Tecław