Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018, poz. 121 ze zm.) Izba Administracji Skarbowej w Katowicach jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – stan na dzień 31.12.2019 r.

  Rodzaj

  Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.

  Umorzenie na dzień 31.12.2019 r.

  Wartość netto na dzień 31.12.2019 r.

  Grunty

  9 039 908,24

  0,00

  9 039 908,24

  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  263 880 588,68

  89 724 715,87

  174 155 872,81

  Urządzenia techniczne i maszyny

  52 807 955,16

  46 708 997,70

  6 098 957,46

  Środki transportu

  20 892 361,68

  14 891 456,27

  6 000 905,41

  Inne Środki trwałe

  11 898 125,53

  11 174 555,78

  723 569,75

  Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo

  73 562 368,55

  73 562 368,55

  0,00

  Wartości niematerialne i prawne

  2 958 350,41

  2 870 279,13

  88 071,28

  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo

  9 393 429,79

  9 393 429,79

  0,00

  Środki trwałe w budowie (inwestycje)

  9 560 226,86

  -

  9 560 226,86

  Zgodnie z § 34 ust. 9 - 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911):

  Sprawozdanie finansowe za rok 2018

  Sprawozdanie finansowe za rok 2019

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 12:02 Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2020 10:07
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka