Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej do zadań Dyrektora Izby Administracji Skarbowej należy:

  1. nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego, w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o KAS;
  2. rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o KAS;
  3. rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach;
  4. wykonywanie czynności audytowych;
  5. wykonywanie audytów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10a i w art. 95 ust. 1 pkt 2-7 ustawy o KAS;
  6. ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  7. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, w tym zapobiegającej nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych;
  8. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących INTRASTAT oraz EXTRASTAT, a także prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT;
  9. realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Izbie;
  10. prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka;
  11. współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w ramach współdziałania, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej;
  12. wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do Naczelnika Urzędu Skarbowego i Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.

  Sprawozdania z działalności:

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:30 Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2024 12:20
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian