Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  z lewej strony na niebieskim tle 3 gwiazdki, z prawej napis fundusze europejskie infrastruktura i środowiskoz lewej strony napis unia europejskia fundusz spójności, z prawej flaga unii europejskiej

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przystąpiła do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko. W ramach programu realizowane są następujące projekty:

  Dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Rybniku  

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach złożyła w 2016 roku wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej w budynkach Izby Skarbowej w Katowicach - termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Rybniku" w ramach konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego z środków europejskich. Wniosek został oceniony pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów i umieszczony na 39 miejscu listy rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia. Dnia 28 lutego 2017 r. w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu, którą podpisali ze strony Instytucji Wdrażającej Pan Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze strony Beneficjenta Pani Teresa Zejma Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Dnia 11 marca 2019r. został wprowadzony aneks do umowy o dofinansowanie projektu celem, którego było wprowadzenie regulacje ustawy o ochronie danych osobowych oraz dostosowania zakresu rzeczowego i planowanej realizacji finansowej inwestycji do umów zawartych z wykonawcami prac termomodernizacyjnych.

  Celem projektu było wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Rybniku. Planowanym efektem  w wyniku termomodernizacji  była poprawa efektywności energetycznej na poziomie 75 %. Beneficjent wykonał pełen zakres rzeczowy wymieniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, we wskazanym w nim terminie. W zakresie robót budowlanych znajdowała się m. in. : modernizacja instalacji c.o.; ocieplenie przegród budynku; wymiana części okien na nowe; wymiana oświetlenia na energooszczędne. Prace budowalne zostały odebrane dnia 14 grudnia 2019r., zaś ostatni wydatek w ramach projektu został poniesiony za wykonanie usługi audytu energetycznego ex-post dnia 31 marca 2020r. Całkowity koszt realizacji projektu podany w aneksie do umowy o dofinansowanie projektu wynosił 5 096 661,98 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiła 4 934 078,48 zł.  Wkład środków europejskich z Funduszu Spójności stanowiący 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu wynosił w aneksie do umowy o dofinansowanie projektu - 4 193 966,70 zł.  Faktyczna wartość wykonanych wydatków w ramach projektu wyniosła 5 016 240,94 zł (w tym wydatki kwalifikowane: 4 855 049,88 zł i środki europejskie: 3 942 528,64 zł) czyli mniej o 80 421,04 zł (w tym wydatki kwalifikowane: 79 028,60 zł i środki europejskie: 251 438,06 zł) od kwoty planowanej na realizację inwestycji w aneksie do umowie o dofinansowanie projektu co związane było m.in. z brakiem konieczności skorzystania z usługi nadzoru autorskiego czy realizacji robót nieprzewidzianych, których koszty uwzględniono w aneksie.

  Dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Bytomiu

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach złożyła w 2016 roku wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej w budynkach Izby Skarbowej w Katowicach - termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Bytomiu", w ramach konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego z środków europejskich. Wniosek został przez Komisję Oceny Projektów oceniony pozytywnie i umieszczony na 65 miejscu listy rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia. Dnia 28 lutego 2017 r. w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu, którą podpisali ze strony Instytucji Wdrażającej Pan Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze strony Beneficjenta Pani Teresa Zejma Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.  Dnia 12 grudnia 2018r. został wprowadzony aneks do umowy o dofinansowanie projektu celem, którego było dostosowania zakresu rzeczowego i planowanej realizacji finansowej inwestycji do umów zawartych z wykonawcami prac termomodernizacyjnych. Dnia 17 lipca 2019r. został zawarty kolejny aneks do umowy o dofinansowanie projektu, którym zostały wprowadzone regulacje ustawy o ochronie danych osobowych. Dnia 29 lipca 2020r. został zawarty ostatni aneks do umowy o dofinansowanie projektu, którym określono faktyczną wartość wskaźników rezultatu projektu wyliczoną odpowiednio do planowanego zakresu prac termomodernizacyjnych.

  Celem projektu była termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Bytomiu. Planowanym efektem  w wyniku termomodernizacji  przewidywana była poprawa efektywności energetycznej na poziomie 64 %. Beneficjent wykonał pełen zakres rzeczowy wymieniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, we wskazanym w nim terminie. W zakresie robót budowlanych znajdowała się m. in.: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie przegród budynku, wymiana oświetlenia na energooszczędne. Prace budowalne zostały odebrane dnia 30 listopada 2018r., zaś ostatni wydatek w ramach projektu został poniesiony za wykonanie usługi audytu energetycznego ex-post dnia 15 marzec 2019r. Całkowity koszt realizacji projektu podany w aneksie do umowy o dofinansowanie projektu wynosił 1 964 583,44 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiła 1 847 533,23 zł.  Wkład środków europejskich z Funduszu Spójności stanowiący 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu wynosił w aneksie do umowy o dofinansowanie projektu – 1 570 403,24 zł.  Faktyczna wartość wykonanych wydatków w ramach projektu wyniosła 1 926 031,92 zł (w tym wydatki kwalifikowane: 1 807 411,95 zł i środki europejskie: 1 536 300,13 zł) czyli mniej o 38 551,52 zł (w tym wydatki kwalifikowane: 40 121,28 zł i środki europejskie: 34 103,11 zł) od kwoty planowanej na realizację inwestycji w aneksie do umowie o dofinansowanie projektu co związane było m.in. z brakiem konieczności skorzystania z usługi nadzoru autorskiego czy realizacji robót nieprzewidzianych, których koszty uwzględniono w aneksie.

  Dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach złożyła w 2016 roku Izba Skarbowa w wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej w budynkach Izby Skarbowej w Katowicach - termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Chorzowie", w ramach konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego z środków europejskich. Wniosek został oceniony pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów i umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia. Dnia 6 kwietnia 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu, którą podpisali ze strony Instytucji Wdrażającej  Pan Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze strony Beneficjenta Pani Teresa Zejma Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Dnia 16 kwietnia 2019r. został wprowadzony aneks do umowy o dofinansowanie projektu celem, którego było dostosowania zakresu rzeczowego i planowanej realizacji finansowej inwestycji do umów zawartych z wykonawcami prac termomodernizacyjnych oraz ustalenie wartości wskaźników rezultatu projektu odpowiednio do planowanego zakresu prac termomodernizacyjnych. Dnia 17 lipca 2019r. został zawarty kolejny aneks do umowy o dofinansowanie projektu, którym zostały wprowadzone regulacje ustawy o ochronie danych osobowych.

  Celem projektu było wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Chorzowie. Planowanym efektem  w wyniku termomodernizacji  przewidywana była poprawa efektywności energetycznej na poziomie 61 %. Beneficjent wykonał pełen zakres rzeczowy wymieniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, we wskazanym w nim terminie. W zakresie robót budowlanych znajdowała się m. in. : modernizacja instalacji c.o., ocieplenie przegród budynku, wymiana części okien i drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne. Prace budowalne docieplenia budynku zostały odebrane dnia 2 grudnia 2019r., prace stolarki okiennej budynku odebrano 12 grudnia 2019r. zaś ostatni wydatek w ramach projektu został poniesiony za wykonanie usługi audytu energetycznego ex-post dnia 31 marca 2020r. Całkowity koszt realizacji projektu podany w aneksie do umowy o dofinansowanie projektu wynosił 3 395 486,65 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiła 3 188 979,83 zł.  Wkład środków europejskich z Funduszu Spójności stanowiący 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu wynosił w aneksie do umowy o dofinansowanie projektu - 2 710 632,83 zł.  Faktyczna wartość wykonanych wydatków w ramach projektu wyniosła 3 152 654,48 zł (w tym wydatki kwalifikowane: 2 843 462,30 zł i środki europejskie: 2 425 351,75 zł) czyli mniej o 242 832,17 zł (w tym wydatki kwalifikowane: 345 517,53 zł i środki europejskie: 285 281,10 zł) od kwoty planowanej na realizację inwestycji w aneksie do umowie o dofinansowanie projektu co związane było m.in. z brakiem konieczności skorzystania z usługi nadzoru autorskiego czy realizacji robót nieprzewidzianych, których koszty uwzględniono w aneksie.

  Dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach złożyła w 2016 roku Izba Skarbowa wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej w budynkach Izby Skarbowej w Katowicach - termomodernizacja budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach", w ramach konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego z środków europejskich.Wniosek został przez Komisję Oceny Projektów oceniony pozytywnie i umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia. Dnia 6 kwietnia 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu, którą podpisali ze strony Instytucji Wdrażającej  Pan Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze strony Beneficjenta Pani Teresa Zejma Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Dnia 17 lipca 2019r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie projektu, którym zostały wprowadzone regulacje ustawy o ochronie danych osobowych. Dnia 29 grudnia 2020r. został zawarty kolejny aneks do umowy o dofinansowanie projektu celem, którego było dostosowania zakresu rzeczowego i planowanej realizacji finansowej inwestycji do umów zawartych z wykonawcami prac termomodernizacyjnych oraz ustalenie wartości wskaźników rezultatu i produktu projektu odpowiednio do planowanego zakresu prac termomodernizacyjnych.

  Celem projektu była termomodernizacja budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Planowanym efektem  w wyniku termomodernizacji  przewidywana była poprawa efektywności energetycznej na poziomie 40 %. Beneficjent wykonał pełen zakres rzeczowy wymieniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do aneksu do umowy o dofinansowanie projektu we wskazanym w nim terminie. W zakresie robót budowlanych znajdowała się m. in.: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie przegród budynku, wymiana części okien i drzwi, wymiana oświetlenia na energooszczędne. Prace budowalne zostały odebrane dnia 29 maja 2020r., zaś ostatni wydatek w ramach projektu został poniesiony za wykonanie usługi audytu energetycznego ex-post dnia 15 września 2020r. Całkowity koszt realizacji projektu podany w aneksie do umowy o dofinansowanie projektu był zgodny z faktyczną kwotą wydatkowanych środków na inwestycje i wyniósł 1 642 693,68 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiła 1 504 538,57 zł.  Wkład środków europejskich z Funduszu Spójności stanowiący 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu wyniósł 1 278 857,73 zł. 

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.  

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2017 Data publikacji: 02.03.2017 06:54 Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2021 10:52
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka