«Powrót

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

grafika przedstawiająca ucho

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Osoby uprawnione potrzebujące wsparcia w kontaktach z urzędem, mogą skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie, w szczególności:

  1. skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN świadczonej przez urząd.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza powinna  zgłosić zamiar skorzystania z tej usługi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:

  1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.

Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.

Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

  1. wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

Wyjaśnienia:

Osoba uprawniona– osoba mająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

Osoba przybrana- każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

PJM– polski język migowy

SJM – system językowo-migowy

SKOGN– sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Pliki do pobrania