Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Naczelnika Urzędu Skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiada przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań, które wykonuje przy pomocy Urzędu Skarbowego.

  Zakres działania, terytorialny zasięg i organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów,
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy,
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier,
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  • przepisy odrębne,
  • regulamin organizacyjny Urzędu.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2021 Data publikacji: 04.11.2021 13:19 Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2021 11:48
  Autor: Barbara Kiczka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian