«Powrót

1 czerwca 2017 r. – zmiana sposobu zaskarżania interpretacji indywidualnych

1 czerwca 2017 r. – zmiana sposobu zaskarżania interpretacji indywidualnych

1 czerwca 2017 r. – zmiana sposobu zaskarżania interpretacji indywidualnych

12 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935). Ustawa ta wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r. i wprowadza zmiany m.in. w zakresie procedury zaskarżania interpretacji indywidualnych.

Podatnicy, płatnicy lub inne zainteresowane podmioty, w tym również osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają prawo zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

Wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja podatkowa nie podlega weryfikacji w drodze odwołania lub zażalenia.

W przypadku gdy podmiot, dla którego wydana została interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego, nie zgadza się z rozstrzygnięciem w niej zawartym, może ją zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Przepisy obowiązujące do 31 maja 2017 r.

Warunkiem wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest wcześniejsze wezwanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jako organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał interpretację w terminie:

  • 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie.  

Na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może zmienić z urzędu wydaną interpretację indywidualną.

Zmiany od 1 czerwca 2017 r.

Znowelizowane przepisylikwidują obowiązek strony wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

Oznacza to, że chcąc zaskarżyć rozstrzygnięcie zawarte w interpretacji indywidualnej do sądu administracyjnego, skarżący nie będzie już składał do organu, który ją wydał,wezwania do usunięcia naruszenia prawa, lecz od razu skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Termin na złożenie skargina indywidualną interpretację podatkową wy­nosić będzie 30 dni od dnia jej doręczenia skarżącemu.

Skargęw powyżej wskazanym terminie do sądu administracyjnego nadal będzie się wnosić za po­średnictwem organu, który wydał interpretację indywidualną (za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej).  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie miał możliwość zmienić
z urzędu interpretację indywidualną w wyniku uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku postępowań przed sądami administracyjnymi, które zostały wszczęte i niezakończone przed 1 czerwca 2017 r., zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r. 

Natomiast nowe rozwiązania dotyczące zasad wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne mają zastosowanie do interpretacji wydanych po 31 maja 2017 r.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.05.2017 Data publikacji: 22.05.2017 13:35 Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2017 13:59
Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian