Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

   

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

  Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach lub osoba zastępująca, przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski w siedzibie Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, przy ul. Słonecznej 34 w Katowicach, po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z sekretariatem Urzędu pod numerem (32) 358 72 02: w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 17:00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.

   

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Petycje
   
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycję można złożyć w następujący sposób:

  • przesłać listownie,
  • przesłać faksem,
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach w godzinach pracy Izby.

  Petycji nie można złożyć telefonicznie.

  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
  • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  • zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna. Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.04.2017 Data publikacji: 10.04.2017 06:56 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019 13:42
  Autor: Grażyna Maciaszek-Przybyła Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Manuela Hombek
  Rejestr zmian