Klauzule informacyjne Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach, urzędy skarbowe województwa śląskiego oraz Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach wraz z Delegaturami i Oddziałami Celnymi, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z siedzibą przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.

Z administratorem danych można się skontaktować:

 • pisemnie na adres siedziby,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:  /ky4c7id171/SkrytkaESP,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl,
 • telefonicznie: +48 (32) 207 60 00.

Współadministrator danych

Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Z współadministratorem danych można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych

W Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • pisemnie na adres siedziby administratora danych, z dopiskiem na kopercie Inspektor Ochrony Danych,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.katowice@mf.gov.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w art. 2 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.

Informacja o odbiorcach danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym państwom trzecim, nienależącym do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz umów zawartych w tym zakresie.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychna adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UODO/SkrytkaESPwprzypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Profilowanie

Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, w związku z prowadzeniem działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej oraz analizą ryzyka.

Konsekwencją dokonanej oceny może być automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka, co skutkować będzie podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

W związku z art. 22 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej: ustawa DODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach, urzędy skarbowe województwa śląskiego oraz Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach wraz z Delegaturami i Oddziałami Celnymi, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z siedzibą przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.

Z administratorem danych można się skontaktować:

 • pisemnie na adres siedziby,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /ky4c7id171/SkrytkaESP,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl,
 • telefonicznie: +48 (32) 207 60 00.

Inspektor Ochrony Danych

W Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • pisemnie na adres siedzibyadministratora danych, z dopiskiem na kopercie Inspektor Ochrony Danych,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.katowice@mf.gov.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, zgodnie z ustawowymi zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS).

Na podstawie art. 52b ust. 2 ustawy o KAS dane osobowe przetwarzane przez organy KAS dla celów określonych w art. 1 pkt 1 ustawy DODO mogą być przetwarzane również dla innych celów.

Zgodnie z art. 52c ustawy o KAS organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychna adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UODO/SkrytkaESP, w przypadku naruszenia Państwa praw w wyniku przetwarzania danych osobowych;
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ograniczenia w zakresie dostępu do danych osobowych

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy DODO nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:

 • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych,
 • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych,
 • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe,
 • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa,
 • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.05.2018 Data publikacji: 24.05.2018 12:58 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2024 08:17
Autor: Anna Śmietana Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka