Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

  Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

  Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

  Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną na wniosek osoby zainteresowanej.

  Wzór wniosku o udzielenie WIP jest oparty na dotychczasowym wzorze tego formularza, który funkcjonował na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.

  Wniosek o wydanie decyzji WIP może dotyczyć wyłącznie jednego rodzaju towarów i jednego zbioru okoliczności istotnych dla określania pochodzenia. Ponadto wskazać należy, że wniosku nie przyjmuje się, jeżeli jest składany lub został uprzednio złożony do tego samego lub innego organu celnego przez posiadacza lub na rzecz posiadacza decyzji wydanej w odniesieniu do tych samych okoliczności decydujących o nabyciu pochodzenia. Wniosku nie przyjmuje się także, jeżeli nie jest związany z planowanym wykorzystaniem decyzji WIP lub z planowanym korzystaniem z procedury celnej.

  Wniosek składa się do właściwego organu celnego w państwie członkowskim, w którym wnioskodawca ma siedzibę, lub w którym decyzja będzie wykorzystywana. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę, organ celny, do którego złożono wniosek, powiadamia o tym fakcie organ celny państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę. Od 1 marca 2017 r. w Polsce organem właściwym w sprawie wniosków o WIP jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

  Pozostałe informacje dotyczące wiążącej informacji o pochodzeniu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).