Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące ewidencje:
  • Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax;
  • Ewidencja Zobowiązanych prowadzona w systemie informatycznym Egapoltax;
  • Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax;
  • Rejestr wydanych zaświadczeń;
  • Rejestr czynności cywilnoprawnych w systemie informatycznym Czynności majątkowe;
  • Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw;
  • Rejestr aktów notarialnych;
  • Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych;
  • Rejestr kontroli podatkowych;
  • Ewidencja mandatów;
  • Ewidencja materiałów archiwalnych.
  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201);
  • ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 869 ze zmianami);
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej;
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych;
  • zarządzenie Nr 37/2012 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach ze zmianami;
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zmianami).
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zmianami);
  • regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 08:14 Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2017 14:21
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian