Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)

  Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)

  Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)

  Instytucja wiążącej informacji taryfowej (WIT) jest jednym ze środków wprowadzonych do prawa celnego po to, aby podmioty gospodarcze mogły uzyskać oficjalną informację o klasyfikacji taryfowej towarów, poprawić zarządzanie w związku ze spodziewanymi zyskami handlowymi oraz zredukować czas odprawy celnej.

  Wiążąca informacja taryfowa dotyczy towarów, wobec których przewidziane są operacje przywozu lub wywozu, ma formę decyzji i może być wydana przed zadeklarowaniem tych towarów do procedur celnych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystości informacji celnej i jednolitego zastosowania Taryfy Unii Europejskiej oraz wyeliminowanie w krajach Unii różnic w klasyfikacji taryfowej oraz zapewnienie równości i prawnego zabezpieczenia podmiotów gospodarczych na obszarze Unii Europejskiej.

  Posiadanie decyzji WIT nie uprawnia jej posiadacza do niczego innego, niż do pewności prawnej co do klasyfikacji jego towaru i określenia na tej podstawie, jakiej wysokości cło i ewentualne opłaty celne lub inne środki mogą zostać zastosowane.

  W Polsce do przyjmowania wniosków o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) oraz do wydawania decyzji WIT jest upoważniony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

  Szczegółową informację o sposobie uzyskania decyzji WIT można znaleźć:

  Wykaz organów celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) wyznaczonych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej do przyjmowania wniosków o wydanie oraz wydawania wiążącej informacji taryfowej - C 261 z 8 sierpnia 2015 r.