Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopad 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego jest organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy co do zasady:

  1. ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
  2. pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów;
  3. wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;
  4. zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
  5. prowadzenie ewidencji podatników i płatników;
  6. wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających;
  7. współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego;
  8. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw;
  9. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
  10. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców;
  11. wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, z późn. zm.)) oraz w Kodeksie karnym skarbowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 z późn. zm.).

  Naczelnik urzędu skarbowego dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych obsługującego. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu skarbowego. 

  Od 1 stycznia 2020 r. naczelnicy wyspecjalizowanych urzędów skarbowych nie wykonują zadań w zakresie egzekucji administracyjnej oraz należności pieniężnych oraz zabezpieczenia należności pieniężnych. W województwie śląskim dotyczy to I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu oraz II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.

  Więcej informacji na ten temat w artykule „Zmiany w egzekucji administracyjnej od 01.01.2021 r.".

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.01.2021 Data publikacji: 12.01.2021 13:51 Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2021 13:51
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian