Informacja o dostępności

  Informacja o dostępności

  Informacja o dostępności

  grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

   

  Budynek urzędu skarbowego posiada udogodnienia dla osób mających trudności w poruszaniu:

  • przed budynkiem wydzielone jest miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek,
  • pracownik ochrony schodzi do podatnika, a następnie wzywa pracownika właściwego do załatwienia sprawy,
  • pracownik pomaga osobie niepełnosprawnej ruchowo w dostaniu się na wysoki parter budynku lub załatwia sprawę (np. udzielając informacji, przyjmując lub wydając dokumenty, deklaracje),
  • schody wejściowe wyposażone są w poręcze przystosowane dla osób z problemami w poruszaniu,
  • po zgłoszeniu telefonicznym wszelkie druki, broszury informacyjne przesyłane są pocztą na wskazany adres lub przesyłane drogą elektroniczną

  grafika przedstawiająca ucho

  Informacja dla osób niesłyszących

   

  Osoby uprawnione potrzebujące wsparcia w kontaktach z urzędem, mogą skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie, w szczególności:

  1. skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN świadczonej przez urząd.

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza powinna  zgłosić zamiar skorzystania z tej usługi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:

  • pocztą na adres: Urząd Skarbowy w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. Drzymały 32       lub
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.us.raciborz@mf.gov.pl     lub
  • faksem pod numer: 324152047,     lub
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.

  Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.

  Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.).

  1. skorzystać z pomocy pracowników Urzędu wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego, w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego.

  Pracownikiem posługującym się językiem migowym (PJM) jest:

  •  Magdalena Mandrysz – komisarz skarbowy, pokój nr 3, tel. 327187150

  W celu ułatwienia Państwu bezpośredniego kontaktu z w/w pracownikiem, w siedzibie Urzędu, oczekują na Państwa karty o treści „Proszę o kontakt z pracownikiem posługującym się językiem migowym". Po okazaniu karty pracownikowi ochrony lub pracownikowi obsługującemu stanowisko informacyjno-kancelaryjne, zlokalizowane na Sali Obsługi Bezpośredniej w pokoju nr 3 (na parterze budynku), pracownik znający język migowy w stopniu podstawowym, skontaktuje się z Państwem w celu ułatwienia Państwu załatwienia sprawy.

  1. wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

  Wyjaśnienia:

  Osoba uprawniona– osoba mająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

  Osoba przybrana- każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

  PJM– polski język migowy

  SJM – system językowo-migowy

  SKOGN– sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

  Podstawa prawna:Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 11:19 Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2020 09:29
  Autor: Małgorzata Wiczkowska Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka