«Powrót

Skargi, wnioski i petycje

Skargi, wnioski i petycje

Skargi, wnioski i petycje

Skargi i wnioski

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Izby Administracji Skarbowej w Katowicach lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski dotyczące organów podległych lub nadzorowanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów:

 • pisemnie
  • na adres siedziby: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Konstantego Damrota 25, 40-022 Katowice,
  • faksem pod numer (32) 207-60-10,
  • pocztą elektroniczną na adres kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl,
  • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (aby skorzystać z zasobów tego systemu należy założyć konto na stronie internetowej: ePUAP - link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym),
  • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach w godzinach pracy Izby (budynek A pok. 2).
 • ustnie do protokołu
  • pracownicy Wydziału Kontroli Wewnętrznej (IWW) przyjmują zgłaszających skargi lub wnioski w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w poniedziałki od 7:30 do 17:00, a od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30 (budynek A).

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (względnie zastępca dyrektora) przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z pracownikiem Działu Obsługi Kancelaryjnej – Sekretariatu Dyrektora pod numerem telefonu (32) 207-61-04.

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski powinny być sporządzone w języku polskim stosownie do art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) jako języku urzędowym, bądź z załączonym ich urzędowym przetłumaczeniem na język polski.

Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Administracji Skarbowej w Katowicach można: przesłać listownie, złożyć osobiście na adres Ministerstwa Finansów (00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12), przesłać faksem, przesłać elektronicznie (szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów - link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, Naczelnicy Urzędów Skarbowych z  województwa śląskiego przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków, według zasad przewidzianych dla danej jednostki organizacyjnej.

 

Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS)
 
KTI KAS jest formą komunikacji, umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:
 • funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
 • naruszeń przepisów prawa podatkowego i celnego
Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
 • nr telefonu : 800 060 000
 • adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl
Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

 

Petycje

 

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), a w zakresie nieuregulowanym w ww. ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycję można złożyć w następujący sposób:

 • pisemnie na adres siedziby: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Konstantego Damrota 25, 40-022 Katowice,
 • przesłać faksem pod numer (32) 207-60-10,
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl,
 • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (aby skorzystać z zasobów tego systemu należy założyć konto na stronie internetowej: ePUAP - link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym),
 • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach w godzinach pracy Izby (budynek A pok. 2).

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

 

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
 • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
 • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna być sporządzona w języku polskim stosownie do art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) jako języku urzędowym, bądź z załączonym jej urzędowym przetłumaczeniem na język polski.

Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
 • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
 • zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna. Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku z wniesionymi do Izby Administracji Skarbowej w Katowicachskargami, wnioskami i petycjami.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicachz siedzibą przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (nr telefonu +48 32 207 60 00, adres e-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl).
 2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, (nr telefonu +48 22 694 55 55, adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl).
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.katowice@mf.gov.pl.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)oraz  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w pkt 4, związanych z rozpatrzeniem wniesionej przez Panią/Pana skargi, wniosku lub petycji.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Ministerstwo Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Centrum Informatyki Resortu Finansów, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 5, a następnie archiwizowane, stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w  sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r.  poz. 44).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 5, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 4. W przypadku braku podania danych skarga, wniosek lub petycja nie będzie procedowana.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 15:15 Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2019 08:29
Autor: Tatiana Liksza-Osuch Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian