«Powrót

Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego

Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego

Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego

W tle banknoty, na zielonym polu napis #budżet 2021.
 • 27 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2021.
 • Dochody budżetu państwa wyniosą 403,7 mld zł, a wydatki 486 mld zł.
 • 82,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie - m.in. poprzez inwestycje - rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19.
 • Kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Stół prezydialny, przy którym siedzą od lewej: wiceminister Sebastian Skuza, minister finansów Tadeusz Kościński, wiceminister Piotr Patkowski

„Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2021 jest kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po światowym lockdownie wywołanym COVID-19. Zakładamy, że w przyszłym roku PKB zwiększy się o 4 proc. powracając do wartości notowanych w ostatnich latach. W  budżecie na 2021 rok mamy środki zarówno na działania proinwestycyjne, tak konieczne do dalszego pobudzenia gospodarki, jak i na kontynuację programów społecznych, które również łagodzą negatywne skutki pandemii" – mówi minister finansów Tadeusz Kościński.

„To jak duże w przyszłym roku będą dochody budżetu, zależy przede wszystkim od tego jak szybko wrócimy na ścieżkę wzrostu. Po stronie wydatków zakładamy m.in. zwiększenie środków na zdrowie do 5,3 proc. PKB, waloryzację rent i emerytur (wskaźnikiem na poziomie 103,84 proc.) obronę narodową (w wysokości 2,2 proc. PKB) oraz szkolnictwo wyższe i naukę" – zaznacza wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„Przyrost PKB w 2021 r. będzie m.in. efektem wzrostu inwestycji, o około 4 proc. w ujęciu rok do roku. Mieścimy się tu z naszymi szacunkami w przedziale szacunków rynkowych i prognoz Komisji Europejskiej. W kolejnych latach sytuacja na światowych rynkach powinna się unormować, co będzie sprzyjać stabilizacji tempa wzrostu PKB" – podkreśla wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Grafika z napisami: Budżet 2021. Dochody 403,7 mld zł. Wydatki 486 mld zł. Deficyt 82,3 mld zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 403,7 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7 proc. PKB

Grafika z napisami: PKB. Wzrost PKB w 2021 r. w ujęciu realnym o 4,0 %.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,0 proc.,
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 proc.,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc.,
 • wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2021 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich: 80,5 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 87,3 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 6,9 mld zł.

Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie miał wpływ przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim wyżej wymienionymi szacunkami czynników makroekonomicznych.

Przewidujemy również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP w wysokości 1,3 mld zł.

Wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej.

Kwota wydatków na 2021 rok została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 roku. Tym samym, projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2021 r. zapewniamy m.in.:

 • finansowanie Programu „Rodzina 500+" (41,0 mld zł),
 • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.),
 • waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),
 • realizację świadczenia „Dobry Start" (1,4 mld zł),
 • finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
 • finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB,
 • wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
 • finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
 • zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.