«Powrót

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

symbol osób głuchoniemychW myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo-migowym (SJM) lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się, dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządów wzroku i słuchu (SKOGN), pod warunkiem zgłoszenia przez osobę uprawnioną „chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych".  

Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Zgłoszenie powinno być złożone w formie pisemnej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem Kancelarii tut. Izby Administracji Skarbowej (plik doc, 36KB).  

Formularz - powiadomienie o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza jest dostępny w Kancelarii tut. Izby Administracji Skarbowej (pokój 10, budynek A), a ponadto znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

Wyciąg z Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM), i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dla województwa śląskiego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Menu tematycznym: Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego.  

Świadczenie może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM.   Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, również poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
  • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  • przesyłanie faksów,
  • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • wykorzystując pomoc członków rodzin lub osoby przybranej. 

W przypadku wystąpienia problemów w związku z zapewnieniem obsługi klienta doświadczającego trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, prosimy o kontakt z Referatem Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach.  

Objaśnienia: Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.