Poszukujemy kandydatów do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

Poszukujemy kandydatów do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

Poszukujemy kandydatów do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

Informacja z dnia 02 lutego 2022 o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej na 80 wolnych etatów

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która

wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem.

wymagania dodatkowe:

 • posiadane czynne prawo jazdy kat. B,
 • odznacza się dobrą sprawnością fizyczną umożliwiającą szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego,
 • cechuje się umiejętnością pracy pod presją czasu i odpornością na stres.

Jak aplikować

przygotuj niezbędne dokumenty

 • kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru, któryznajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicachw zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,
 • oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r. - wzór oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicachw zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń.

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU  eRecruiter (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

lub złóż dokumenty w formie papierowej na adres:

 • osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice lub
 • drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (w przypadku nadania aplikacji drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego)

z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby Celno-Skarbowej"

termin składania dokumentów:  15 lutego 2022 r.

decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu

Proszę o nadsyłanie dokumentów przy wykorzystaniu tylko jednego z dostępnych sposobów.

Co oferujemy

 • służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej,
 • ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,
 • wysokość uposażenia zasadniczego na stanowisku – 3.338,00 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy) oraz dodatki do uposażenia;
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 • inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
 • nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę",
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,  zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Ważne informacje

etapy postępowania

 • złożenie niezbędnych dokumentów,
 • test wiedzy,
 • test psychologiczny,
 • test sprawności fizycznej,
 • test kompetencyjny,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
  w kwestionariuszu osobowym,
 • o miejscu, terminie oraz wynikach kolejnych etapów postępowania kandydaci będą zawiadamiani za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W sytuacji braku zgody na powyższe (braku adresu elektronicznego w dokumentach) kandydaci otrzymają zawiadomienie w formie pisemnej w postaci papierowej.

warunki pracy

 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej wskazanej Izby Administracji Skarbowej,
 • po zakończonym postępowaniu  kwalifikacyjnym Dyrektor Izby określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,
 • realizacja zadań służbowych na stanowiskach w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.

pozostałe informacje

 • istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia zatwierdzenia listy, o której mowa w §17 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej(Dz. U. z 2021 r. poz. 1943),          
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz otrzymane po terminie) zostaną odrzucone,
 • nie możesz przystąpić do postępowania jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 m-cy,
 • w przypadku gdy w poprzednim postępowaniu uzyskałaś(eś) z testu psychologicznego, testu kompetencyjnego wynik pozytywny, nie przystępujesz do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu,
 • jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w §17 ust. 6 rozporządzenia
  i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia poinformowania o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, to nie bierzesz udziału w etapach postępowania z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego,
 • do służby w Służbie Celno-Skarbowej przyjmowani są kandydaci, którzy po przejściu postępowania kwalifikacyjnego uzyskają orzeczenie o fizycznej i psychicznej zdolności do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
 • dokumenty złożone przez kandydata, który nie został wskazany na liście, o której mowa w § 17 ust. 6 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej(Dz. U. z 2021 r. poz. 1943), w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422 z późn. zm.), z powodu zakończenia wobec niego postępowania, są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zawiadomienia kandydata o zakończeniu postępowania, a w przypadku kandydata, który został wskazany na liście, i który nie został przyjęty do służby w Służbie Celno-Skarbowej, są niszczone po upływie dwóch lat od dnia zawiadomienia kandydata o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
 • dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod nr tel. (32) 207-61-81.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i zostaną zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji tj. testu wiedzy, zostaną zaproszeni drogą elektroniczną na webinarium dotyczące zasad postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej, w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Pliki do pobrania:

 

Pliki do pobrania