«Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów w trybie przetargu publicznego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów w trybie przetargu publicznego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów w trybie przetargu publicznego

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, na podstawie § 9  ust. 1 pkt 1, § 10, § 12 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 998), ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż niżej wymienionych samochodów.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25,  w dniu 05 grudnia 2022 r. godz. 12.00 -  bez udziału oferentów.

 1. Przedmiot przetargu, miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane samochody, cena wywoławcza oraz wysokość wadium:
  1. Samochód Fiat Panda– rok produkcji: 2007, nr. rej. HCFA 033, pojazd jest unieruchomiony, naprawy wymaga m.in. –rozrząd, przednie zawieszenie, układ hamulcowy.  Cena wywoławcza: 5 400,00 zł. brutto, wysokość wadium 540,00 zł brutto.  Samochód można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32/330 58 22 przy budynku Oddziału Celnego w Gliwicach, ul. Portowa 28 w dni robocze w godzinach 08.00-14.00.
  2. Samochód Skoda Fabia  –rok produkcji 2005, nr. rej. HCFA 018, pojazd jest unieruchomiony, naprawy wymagają m.in.  –progi, reflektory. Cena wywoławcza: 1 300,00 zł. brutto, wysokość wadium 130,00 zł brutto.  Samochód można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 664 380 593 przy budynku Oddziału Celnego w Chorzowie, ul. Gałeczki 61 w dni robocze w godzinach 08.00-14.00.
  3. Samochód Fiat Grande Punto–rok produkcji 2007, nr. rej. SLU 47K3, pojazd jest unieruchomiony, naprawy wymagają m.in. –amortyzatory przednie, hamulec ręczny, tłumik oraz czujnik ciśnienia oleju. Cena wywoławcza: 4 000,00 zł. brutto, wysokość wadium 400,00 zł brutto.  Samochód można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 34/377 89 01 przy budynku Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Częstochowie, ul. Rydza Śmigłego 26, w dni robocze w godzinach 08.00-14.00.
  4. Samochód Fiat Panda– rok produkcji: 2007, nr. rej. SK 159 NY,, pojazd jest unieruchomiony, naprawy wymaga m.in. –zawieszenie, hamulec ręczny. Cena wywoławcza: 2 400,00 zł. brutto, wysokość wadium 240,00 zł brutto.  Samochód można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32/358 71 44 przy budynku Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, ul. Słoneczna 34, w dni robocze w godzinach 08.00-14.00.
 2. Wadium – wysokość, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu. Wadium wnosi się w gotówce lub na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach o numerze:

 Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 57 1010 1212 0010 3613 9120 0000

w terminie: do daty ważności ogłoszenia

z dopiskiem „Zakup samochodu numer ….".

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta:

 Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona  w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia i zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy;
 • numer pozycji, pod którym opisany jest samochód,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika,
 • dowód wniesienia wadium.

Formularz ofertowy dotyczy tylko jednego samochodu. Oferta na kilka samochodów wymaga złożenia odrębnych formularzy ofertowych.

Formularz ofertowy jest także dostępny w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, pokój nr 1114.

 1. Termin,  miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego pokój nr 2 (kancelaria) w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25  do dnia 05 grudnia 2022 r. do godz. 10.00   w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta  na zakup samochodu numer …...    nie otwierać przed ……..". 

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 28 dni od daty otwarcia ofert.

 1. Zastrzeżenie:

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert, bez podania przyczyny.

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

Informację o odrzuceniu oferty komisja przekaże niezwłocznie zainteresowanym oferentom.

 1. Wybór oferty i zawarcie umowy:

Komisja wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje równorzędnie najwyższą cenę, przetarg publiczny będzie kontynuowany w formie aukcji między oferentami – ustnej lub elektronicznej.

Komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty wyboru nabywcy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

Zatwierdził

Z upoważnienia

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach         

Zastępca Dyrektora

Mariusz Kipka-Pawłowski

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.11.2022 Data publikacji: 18.11.2022 13:53 Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2022 13:53
Autor: Anna Gwóźdź Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian