«Powrót

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości że: dnia 12.05.2022 roku o godzinie 14:00 w lokalu, znajdującym się pod adresem: Tarnowskie Góry ul. Opolska 23 celem uregulowania należności na rzecz: Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji niżej wskazanych ruchomości zajętych w dniu 3 listopada 2021 roku należących do: Iwony Mateja, ul. Norwida 130A, 42-610 Miasteczko Śląskie.

Wykaz licytowanych ruchomości

Poz.

Wyszczególnienie / opis

Ilość. Jednostka miary

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Samochód osobowy kombi Mazda 5, VIN: JMZCR19R670169496, nr rej. STA8215A, data pierwszej rejestracji 13.11.2006 r.

1 szt.

8 700 zł

6 525 zł

2.

Przyczepa ciężarowa skrzynia Brenderup VIN: YU100B267KP639166, nr rej. STA2917P, data pierwszej rejestracji 08.05.2020 r.

1 szt.

15 800 zł

11 850 zł

Zajęte ruchomości można oglądać, w dniu 12 maja 2022 roku w godzinach 13:00 do godziny 14:00 pod adresem Tarnowskie Góry ul. Opolska 23, (Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach).

W przypadku gdy wartość szacunkowa sprzedawanych ruchomości przekracza 10 000 złotych każdy przystępujący do licytacji zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 1/10 ceny oszacowania ruchomości.

Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego prowadzonym przez NBP o/Katowice 67 1010 1212 3067 1113 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Wadium można również składać w gotówce pracownikowi organu egzekucyjnego. Organ egzekucyjny zakończy przyjmowanie wadium w dniu 11 maja 2022 roku o godzinie 13:00.

W licytacji można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik winien przedłożyć pełnomocnictwo przed przystąpieniem do licytacji.

Licytacja odbywa się ustnie.

Licytacja odbywa się na podstawie przepisów art. 105a, art. 105b, art. 105c, art. 105d, art. 106, i art. 107 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz 479 ze zmianami).

Prawo własności ruchomości przyznaje się osobie, która zaoferowała najwyższą cenę i uzyskała przybicie.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Zobowiązany, wierzyciel oraz uczestnik licytacji mogą złożyć do protokołu licytacji skargę na naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji. Skarga podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny jak również nie odpowiada za wady ukryte oraz stan techniczny nabytych ruchomości.

Licytacja może zostać odwołana również w przypadku niezachowania porządku lub powzięcia informacji o zmowie licytantów, niezależnie od możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania karnego zgodnie z art. 305 § 1 KK.

Stosownie do art. 68d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz 1427 ze zmianami) prawa majątkowe i ruchomości nabyte w postępowaniu egzekucyjnym są wolne od obciążeń. 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.04.2022 Data publikacji: 08.04.2022 07:19 Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2022 07:19
Autor: Jakub Długajczyk Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian