Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej, zaliczane do kategorii stanowisk specjalistycznych.


08.07.2019 11:32

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Status: Trwa (upłynął termin)

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: Informację z dnia 08 lipca 2019 r.
Tytuł: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej, zaliczane do kategorii stanowisk specjalistycznych.
Data publikacji: 08.07.2019 11:32
Termin składania ofert: 31.10.2019 11:59

Opis

 INFORMACJA z dnia 08 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej, zaliczane do kategorii stanowisk specjalistycznych,

liczba etatów – 20,

(Istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych stanowisk w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy.)

miejsce pełnienia służby: Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach:

 • oddział celny,
 • referat realizacji.

Wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej:

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 768 z późn. zm.) funkcjonariuszem może być osoba:

 • będąca obywatelem polskim;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
 • ciesząca się nieposzlakowaną opinią;
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Jednocześnie na podstawie art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 768 z późn. zm.) w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.

Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia Dz. U. z 2017 r., poz. 423).

Dodatkowe preferencje:

 • prawo jazdy kategorii B;
 • praktyczna znajomość sportów walki (dotyczy kandydatów do służby w Referacie Realizacji);
 • uprawnień trenera lub instruktora do prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu i rekreacji ruchowej (dotyczy kandydatów do służby w Referacie Realizacji);
 • praktyczna umiejętność posługiwania się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego;
 • doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu czynności prewencyjnych lub z zakresu kryminalistyki (dotyczy kandydatów do służby w Referacie Realizacji);

Zakres głównych zadań służbowych wykonywanych na stanowisku młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej w Oddziale Celnym:

 • obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą celną oraz określanie kwoty długu celnego;
 • obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień o powrotnym wywozie i deklaracji skróconych;
 • kontrola celna towarów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
 • wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia;
 • nakładanie, sprawdzanie, zdejmowanie zamknięć urzędowych;
 • wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;
 • kontrola podróżnych i dewizowa;
 • wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów.

Zakres głównych zadań służbowych wykonywanych na stanowisku młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej  w Referacie Realizacji:

 • wykonywanie kontroli celno–skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1 3 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
 •  rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w przepisach odrębnych;
 • realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia;
 • zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, zabezpieczanie rzeczy oraz przeszukiwanie lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku, środków przewozowych i statków w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;
 • konwój, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. c–g ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1834 z późn. zm.);
 • nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe;
 • dokonywanie oględzin,
 • zabezpieczanie zebranych dowodów,
 • sporządzanie szkiców, kopiowanie, filmowanie, fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych,
 • nakładanie zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe,
 • przeprowadzanie rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,
 • konwoje i strzeżenia towarów,
 • kontroli przesyłek pocztowych,
 • wykonywanie kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • wykonywanie kontroli, o której mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2332 z późn. zm).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej z podpisem kandydata;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy – wzór kwestionariusza znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach -  http://www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby) lub oświadczenie o braku powyższego z uzasadnieniem;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 144 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 508 z późn. zm.) w sprawie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - wzór oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach -http://www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby Celno-Skarbowej" należy składać do dnia 30 września 2019 roku:

 • osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice lub
 • drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (w przypadku nadania aplikacji drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Inne informacje:

 • podanie, kwestionariusz i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • odrzuceniu podlegają dokumenty które:
  • wpłyną po terminie;
  • będą niekompletne;
  • będą zawierały niewłaściwie lub błędnie wypełniony kwestionariusz osobowy;
  • nie spełniają wymogów określonych w niniejszej informacji;
  • nie będą zawierały niezbędnych podpisów kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby;
 • przyjęcie kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na które składa się:
 • złożenie kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu lub pełnieniu służby;
 • test wiedzy;
 • test sprawności fizycznej;
 • est psychologiczny i kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej;
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej;
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • test wiedzy dla kandydatów do wszystkich komórek organizacyjnych podanych w niniejszej informacji zostanie przeprowadzony w tym samym terminie;
 • informacje o kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu ich przeprowadzenia zamieszczane będą na Tablicach Ogłoszeń Izby Administracji Skarbowej w Katowicach  (ul. Damrota 25, 40-022 Katowice)  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach -  http://www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wyniki naborów.

Powyższa informacja stanowić będzie jedyną formę powiadomienia kandydatów;

 • informacja o zakwalifikowaniu kandydata do testu wiedzy zawierać będzie imię i nazwisko kandydata, natomiast informacje o wynikach pozostałych etapów postępowania opatrzone będą wyłącznie numerem ewidencyjnym kandydata. Informację o nadanym numerze kandydat otrzyma przed przystąpieniem do testu wiedzy;
 • dokumenty złożone przez kandydata, który nie został wskazany na liście, o której mowa w § 15 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 449) są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia podania do wiadomości wyniku rozmowy kwalifikacyjnej;
 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach obejmującej swoim zasięgiem terytorium województwa śląskiego. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza;
 • do postępowania kwalifikacyjnego nie może przystąpić kandydat do służby w Służbie Celno-Skarbowej, który w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego nie uzyskał wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu nie upłynęło 12 miesięcy;
 • w przypadku gdy w poprzednim postępowaniu kandydat uzyskał z testu psychologicznego, testu kompetencyjnego wynik pozytywny, kandydat nie przystępuje do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu;
 • zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 449) w przypadku gdy kandydat, który został umieszczony na liście kandydatów, o której mowa w § 15 ust. 7 powyższego rozporządzenia, ubiega się ponownie o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej na takie samo stanowisko służbowe w terminie 12 miesięcy od dnia podania do wiadomości wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, nie bierze udziału w kolejnych etapach postępowania z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego;
 • wysokość uposażenia zasadniczego na stanowisku – 2800,00 zł (tj. około 2330,00 zł netto) oraz dodatki do uposażenia;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 2076172.

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 08.07.2019

Autor: Marcin Dulewicz

Data publikacji: 08.07.2019 11:32

Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka

Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2020 11:53

Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka

Rejestr zmian