Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące ewidencje:
  • Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax;
  • Ewidencja Zobowiązanych prowadzona w systemie informatycznym Egapoltax;
  • Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax;
  • Rejestr Zastawów Skarbowych;
  • Rejestr wydanych zaświadczeń;
  • Rejestr czynności cywilnoprawnych w systemie informatycznym Czynności majątkowe;
  • Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw;
  • Rejestr aktów notarialnych;
  • Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych;
  • Rejestr kontroli podatkowych;
  • Ewidencja mandatów;
  • Ewidencja środków trwałych;
  • Ewidencja materiałów archiwalnych.

  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (tj.: Dz.U.z 2013 r., poz. 152);
  • zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (zał. nr 1- instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz akt izb i urzędów skarbowych), zmienione zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. (zał. nr 1- jednolity rzeczowy wykaz akt izb i urzędów skarbowych, zał. nr 2 – instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych) oraz zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach, zmienione zarządzeniem Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach,
  • zarządzenie Nr 37/2012 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach;
  • zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sadów administracyjnych (Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2015 r. poz.7 ze zm.),
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 08:14 Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2017 08:04
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian