Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski
   
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).
   
  Skargi i wnioski dotyczące organów administracji podatkowej woj. śląskiego oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów:
  • pisemnie
   • na adres siedziby: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Konstantego Damrota 25, 40-022 Katowice,
   • faksem pod numer (32) 207-6010,
   • pocztą elektroniczną na adres is@sl.mofnet.gov.pl,
   • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
   • w kancelarii Izby Administracji Skarbowej (budynek A, pok. 11),
  • ustnie do protokołu
   • pracownicy Wydziału Kontroli Wewnętrznej (IWW) przyjmują zgłaszających skargi lub wnioski w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w godzinach pracy w poniedziałki od 7:30 do 17:00, a od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30 (budynek B ˗ III piętro).
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (względnie zastępca dyrektora) przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z asystentem Dyrektora pod numerem (32) 207-6104.
   
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.
   
  Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Administracji Skarbowej w Katowicach można składać pisemnie na adres Ministerstwa Finansów (00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12), elektronicznie lub telefonicznie (szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)).
   
  Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
   
  KTI AP jest formą komunikacji, umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:
  • naruszeń przepisów prawa podatkowego
  • funkcjonowania Administracji Podatkowej
  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
  • nr telefonu : 800 807 007
  • adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl
  Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00
   
  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.
   
  Petycje
   
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
   
  Petycję można złożyć w następujący sposób:
  • przesłać listownie
  • przesłać faksem
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach w godzinach pracy Izby.
  Petycji nie można złożyć telefonicznie.
   
  Petycja powinna zawierać:
  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
  • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  • zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna. Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 15:15 Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2017 08:27
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian