«Powrót

Loterie fantowe i gry bingo fantowe - przewodnik.

Loterie fantowe i gry bingo fantowe - przewodnik.

Loterie fantowe i gry bingo fantowe - przewodnik.

Informacja dla podmiotów organizujących na obszarze województwa śląskiego loterie fantowe lub grę bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych, o których mowa w art. 7 ust.1a lub 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach informuje organizatorów (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) loterii fantowych lub gry bingo fantowe, których wartość puli wygranych nie przekracza tzw. kwoty bazowej (w roku 2017 to kwota 4 244,58 zł ¹), lub w przypadku organizacji pożytku publicznego jest wyższa od kwoty bazowej oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty (ok. 63.669,00 zł), iż gry te mogą być urządzane po dokonaniu ich zgłoszenia do Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach. 

Uwaga !

Zgłoszenia loterii fantowych lub gry bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych należy dokonać do właściwej miejscowo Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem tej gry. 

 

Zasięg terytorialny Delegatur Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach określa zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 42).

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

Siedziba i dane teleadresowe

Właściwość miejscowa

Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Bielsku-Białej

43-382 Bielsko-Biała

ul. T. Regera 32,  tel. 33 827 23 00

powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, z wyłączeniem gminy Pawłowice, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała

Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Częstochowie

42-200 Częstochowa

ul. Marszałka E. Rydza-Śmigłego 26, tel. 34 377 89 00 do 06

powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa

Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

40-127 Katowice

Plac Grunwaldzki 8-10,  tel. 32 758 70 00

powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy

Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rybniku

44-251 Rybnik

ul. Kłokocińska 51, tel. 32 439 01 00

 

powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego, raciborski, rybnicki, tarnogórski, z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory

 

Dodatkowe informacje:

Uwaga !

W grze bingo fantowe mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

  

Wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej stawki.

Ogólna wartość wygranych w loterii fantowej oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30 % łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze. 

W przypadku tzw. „małych" loterii fantowych i gry bingo fantowe skoro maksymalna wartość puli wygranych w roku 2017 nie może być wyższa niż 4 244,58 zł, to maksymalna łączna cena przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze nie może przekraczać kwoty (w przybliżeniu) 14 149 zł.

Bardzo istotny jest obowiązek zabezpieczenia losów lub innych dowodów udziału w  grze oraz kartonów do gry bingo fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

Uwaga !

Dochód z loterii fantowej i gry bingo fantowe musi być w całości przeznaczany na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.

 

Organizacje pożytku publicznego

Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej ( w 2017 r. - 4 244,58 zł ) oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty (ok. 63.669 zł), mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego również po dokonaniu ich zgłoszenia. Jednak łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w

grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej ( w 2017 r. ok. 127.337 zł).

 

Uwaga !

Podatnikiem podatku od gier jest również organizacja pożytku publicznego, jeżeli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe urządzanych w oparciu o dokonane zgłoszenie przekracza kwotę bazową - w 2017 r. to 4 244,58 zł

 

Zgłoszenie o zamiarze organizacji loterii fantowej lub gry bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych winno zawierać:

 1. określenie rodzaju gry,
 2. nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 3. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający,
 4. określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry,
 5. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry,
 6. dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry,
 7. określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów,
 8. zobowiązanie wypłacalności nagród,
 9. oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe,
 10. oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
 11. wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu,
 12. oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 13. oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.

Uwaga !

Organizatorzy loterii fantowych i gier bingo fantowe, z ograniczoną pulą wygranych muszą załączyć do zgłoszenia regulamin gry.

 

Niezbędne elementy regulaminu loterii fantowej lub gry bingo fantowe:

 1. nazwa gry,
 2. nazwa podmiotu urządzającego grę,
 3. wskazanie organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia,
 4. obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród,
 5. liczba losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży,
 6. cena jednego losu lub kartonu,
 7. sposób prowadzenia gry,
 8. sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry,
 9. terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów,
 10. cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry,
 11. sposób i termin ogłaszania wyników,
 12. miejsce i termin wydawania wygranych,
 13. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń,
 14. liczba i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

Dodatkowe obowiązki informacyjne

Organizator loterii fantowych i gier bingo fantowe, z ograniczoną pulą wygranych ma obowiązek informowania organu o każdorazowej zmianie treści regulaminu gry, w ciągu 3 dni od dokonania zmiany. Powiadomienie o zmianie regulaminu gry składa się do tej samej Delegatury Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego, do której złożono pierwotne zgłoszenie.

Podmiot urządzający loterię fantową i grę bingo fantowe jest obowiązany zgłaszać pisemnie do właściwej Delegatury Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego zamiar zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udziału w takiej grze co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia tych czynności. Czynność zniszczenia podlega kontroli.

Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej, zgodnie z § 20rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. z 2017, poz. 438), podmiot urządzający loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, sporządza i przesyła do Delegatury Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego do której dokonano zgłoszenia, informacje dotyczące przeprowadzonej loterii fantowej lub gry bingo fantowe, zawierające:

1)  wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości;

2)  określenie wysokości kwot przekazanego dochodu z gry na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne;

3)  zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontrakt z Krajową Informacją Skarbową:  tel.801 055 055 lub 22 330 03 30 lub bezpośrednio we właściwej Delegaturze Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach

 

Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych ( t.j. Dz. U. z  2016, poz. 471 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. z 2017, poz. 438);
 • ¹Obwieszczenie Prezesa GUS z 18.07.2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2016 r. (Dz.Urz.GUS.2016.28);
 • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 42)

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.09.2017 Data publikacji: 29.09.2017 08:31 Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2017 14:16
Autor: Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian